DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đối tượng
 • Doanh nghiệp
 • Văn phòng đại diện 
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Các tổ chức
 • Trường học

Mô tả công việc
 • Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế Thu nhập cá nhân 
 • Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có)
 • Tư vấn tính lương, thu nhập chịu thuế cho tổ chức chi trả thu nhập 
 • Hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân và tính tiền thuế Thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng, hàng quý
 • Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân hàng năm
 • Phối hợp với tổ chức/ doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế quản lý khi có yêu cầu
 • Tư vấn, cập nhật các chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho tổ chức/ doanh nghiệp