DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

Dịch vụ hoàn thuế bao gồm các loại thuế sau
  • Hoàn thuế Giá trị gia tăng
  • Hoàn thuế Thu nhập doanh nghiệp 
  • Hoàn thuế Thu nhập cá nhân
Mô tả công việc
  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế 
  • Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế
  • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế
  • Tham gia giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế