DỊCH VỤ BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP - KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Đối tượng
 • Doanh nghiệp
 • Văn phòng đại diện 
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Các tổ chức
 • Trường học

Mô tả công việc

1. Dịch vụ đăng ký Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp lần đầu

 • Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm qua mạng với cơ quan bảo hiểm (phần mềm kê khai hồ sơ điện tử IVAN) 
 • Tư vấn lựa chọn sử dụng phần mềm thích hợp
 • Hoàn thiện hồ sơ thủ tục ban đầu chuyển cho cơ quan bảo hiểm
 • Lập các tờ khai, biểu mẫu theo đúng quy định hiện hành
 • Bàn giao hồ sơ, thẻ Bảo hiểm y tế, sổ Bảo hiểm xã hội

2. Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp hàng tháng

 • Lập các biểu mẫu cho các vụ việc phát sinh trong tháng (tăng giảm lao động, tăng giảm tiền lương, ốm đau, thai sản, hưu trí….)
 • Đối chiếu, thông báo số tiền bảo hiểm phải nộp hàng tháng
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản, dưỡng sức, hưu trí…
 • Thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm, cắt thẻ bảo hiểm y tế cho các nhân viên thôi việc
 • Thực hiện thủ tục cấp sổ Bảo hiểm xã hội, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các nhân viên mới
 • Bàn giao các số liệu, hồ sơ bảo hiểm khi có yêu cầu

3. Tư vấn về thủ tục đăng ký và trích lập, sử dụng Kinh phí công đoàn theo quy định

4. Phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp làm việc với cơ quan bảo hiểm quản lý